POLITYKA PRYWATNOŚCI

[Administrator danych]
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolska Grupa Doradcza sp. z o.o., Plac Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań (zwana dalej, głównie jako WGD).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

[Cel przetwarzania danych i podstawy prawne]
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WGD, a w tym w celu:

 • obsługi i udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość;
 • zawarcia i realizacji umowy, której są Państwo stroną;
 • do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem;
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przysługujących WGD;

(Podstawa prawna – w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f), art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).

[Przesłanki przetwarzania danych]
Dostarczanie danych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz zawarcia i realizacji umów.

[Kategorie odbiorców]
Państwa dane mogą zostać przekazane:

 • pracownikom lub zleceniobiorcom WGD;
 • zewnętrznym usługodawcom (w szczególności dostawcom usług IT);
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

[Przekazywanie danych do innych państw]
Państwa dane osobowe mogą okazjonalnie zostać przekazane do podmiotów powiązanych bądź podmiotów współpracujących z WGD, zlokalizowanych w państwach spoza EOG. W takim wypadku WGD podejmie niezwłocznie odpowiednie kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych stosując adekwatne rozwiązania.

[Przechowywanie danych]
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość lub w okresie realizacji umowy lub w okresie ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, a następnie również w celach archiwalnych, nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Brak profilowania]
Państwa dane osobowe nie będą jednakże przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Decyzje w Państwa sprawach nie będą zatem podejmowane wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

[Bezpieczeństwo danych]
WGD podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności w celu ochrony Państwa danych osobowych. W związku z tym, środki bezpieczeństwa wdrożone przez WGD są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Ponadto są zgodne z przyjętymi przez WGD ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz zasadami i procedurami zarządzania.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

[Przysługujące Państwu prawa] [Prawo do wniesienia sprzeciwu]
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo w szczególności prawo do:

 • dostępu do swoich danych;
 • ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 • ich przeniesienia;
 • wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).;

KONTAKT I PLIKI COOKIES

[Kontakt]
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych. Kontakt możliwy jest pisemnie na adres siedziby administratora, a ponadto pośrednictwem inspektora ochrony danych – pod adresem email iod@wielkopolskagrupadoradcza.pl.

[Korzystanie ze strony]
W przypadku korzystania ze strony internetowej WGD, pewne dane mogą być zbierane w celach:

 • administracyjnych;
 • statystycznych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • tworzenia kopii zapasowych;
 • marketingowych;
 • poprawy jakości działania strony internetowej.

W związku z tym, podczas korzystania ze strony internetowej WGD, WGD może zbierać następujące dane: adres IP, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj używanej przeglądarki, typ systemu operacyjnego, preferencje językowe, dane, informacje o preferencjach.

[Pliki cookies]
Strona internetowa WGD używa plików cookies – sesyjnych (które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) a także stałych (które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika).

WGD wykorzystuje ponadto cookies własne w celu poprawnej konfiguracji strony internetowej. W szczególności do zapamiętania historii odwiedzonych stron lub podstron lub w celu rekomendacji treści oraz cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej WGD istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy jednak odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej. Stosowne informacje można uzyskać kontaktując się przede wszystkim z dostawcą oprogramowania.

Facebook: www.facebook.com/WielkopolskaGrupaDoradcza
LinkedIn: www.linkedin.com/company/wgd